Regulamin korzystania z usług firmy Drewniany Ogród

 

 • 1

 

Słownik Pojęć

 

 1. Kodeks cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r.
  (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).
 2. Ustawa o prawach Konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dziennik Ustaw z roku 2014 poz. 827 z późniejszymi zmianami).
 3. Produkt – rzecz ruchoma będąca przedmiotem umowy sprzedaży lub umowy o dzieło.
 4. Regulamin – niniejszy regulamin zasad korzystania z usług firmy Drewniany Ogród Anna Słupska za Pomocą Fanpage’a w serwisie Facebook.
 5. Sprzedawca – Drewniany Ogród Anna Słupska, 32-090 Słomniki, ul. Kolejowa 128, wpisana do rejestru przedsiębiorców CEIDG, NIP 944 201 28 49, REGON 120376838, numer telefonu 791 124 036, adres e-mail: drewnianypoemat@gmail.com.
 6. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna; albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży lub Umowę o Dzieło ze Sprzedawcą.
 7. Fanpage – profil Drewniany Ogród Anna Słupska dostępny pod adresem internetowym: https://www.facebook.com/pg/drewnianypoemat/about/?ref=page_internal
 8. Strona internetowa – www.drewninyogrod.pl
 9. Adres email – drewnianypoemat@gmail.com

 

 

 • 2

 

   Postanowienia ogólne

 

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania z usług firmy Drewniany Ogród Anna Słupska, mającej siedzibę: 32-090 Słomniki, ul. Kolejowa 128, legitymującej się numerem NIP 944 201 28 49, REGON 120376838, numerem telefonu 791 124 036, za pośrednictwem Fanpage’a dostępnego pod adresem internetowym: https://www.facebook.com/pg/drewnianypoemat/about/?ref=page_internal oraz w serwisie internetowym dostępnym pod adresem: drewnianyogród.pl, także przy pomocy e-maila dostępnego pod adresem: drewnianypoemat@gmail.com. W szczególności reguluje zasady składania zamówień i zawierania Umów przy pomocy środków porozumiewania się na odległość.
 2. Regulamin jest integralną częścią umowy zawieranej z Klientem.
 3. Warunkiem zawarcia umowy jest akceptacja Regulaminu przez Klienta.
 4. Złożenie zamówienia poczytuje się za akceptację Regulaminu.
 5. Sprzedawca oferuje produkty za pośrednictwem stron internetowych: https://www.facebook.com/pg/drewnianypoemat/posts/?ref=page_internal, drewnianyogród.pl oraz pod adresem email: drewnianypoemat@gmail.com, a także za pośrednictwem serwisu internetowego Instagram: @DREWNIANY_OGROD
 6. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok.
 7. Składanie zamówień odbywa się za pośrednictwem wiadomości prywatnej dostępnej na Fanpage’u, istniejącym pod adresem internetowym wskazanym powyżej, strony internetowej drewnianyogrod.pl oraz adresu email: drewnianypoemat@gmail.com.
 8. Cena ustalona w momencie zwierania umowy jest obowiązującą do momentu zakończenia realizacji zamówienia. Ceny są cenami brutto (zawierają podatek VAT) oraz są podane w złotych polskich. Podane ceny nie obejmują kosztów przesyłki.
 9. W przypadku, gdy Klient składa zamówienie wykonania produktu o cechach indywidualizujących, takich jak inicjały, napisy okolicznościowe, itp., Strony zawierają Umowę o Dzieło. W przypadkach, gdy Produkt dostępny jest w momencie składania zamówienia, Strony zawierają Umowę Sprzedaży.
 10. Większość oferowanych Produktów jest wykonywana ręcznie, dlatego mogą nieznacznie odbiegać od prezentowanych na zdjęciach, mogą się różnić wyglądem, kolorem, a wymiary mogą być różne od podanych w opisie produktu.

 

 • 3

 

Procedura zawierania umowy

 

 1. Klient składa zamówienie za pomocą wiadomości prywatnej dostępnej na Fanpage’u, strony internetowej drewnianyogrod.pl oraz adresu email: drewnianypoemat@gmail.com.
 2. W zamówieniu Klient powinien zawrzeć: imię i nazwisko/ nazwę firmy, adres, numer telefonu, adres e-mail, dokładny opis zamawianego Produktu, zawierający w szczególności rodzaj materiału z jakiego ma być wykonany, przybliżone wymiary, kolorystykę oraz cechy indywidualizujące – jeżeli produkt ma je posiadać, w przypadku gdy fotografia takiego lub podobnego produktu został zamieszczona na Fanpage’u, Stronie internetowej lub jest dostępna pod innym adresem internetowym,  do zamówienia należy dołączyć link do tego adresu; sposób płatności, miejsce dostawy.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość modyfikacji zamówienia w porozumieniu z Klientem, jeżeli produkt o danych cechach byłby niemożliwy lub trudny do wykonania.
 4. Zawarcie Umowy następuje po uzgodnieniu wszystkich istotnych jej elementów i akceptacji ich przez obie Strony.
 5. Sprzedający wysyła na adres e-mail podany w zamówieniu potwierdzenie zawarcia Umowy wraz z określeniem istotnych jej elementów.
 6. Konkretyzacja warunków zamówienia odbywa się za pomocą wiadomości prywatnej.
 7. W przypadku zamówień obejmujących umieszczenie tekstu pisanego na Produkcie, po stronie Klienta spoczywa obowiązek przygotowania i sprawdzenia tekstu oraz przesłania go w formie umożliwiającej jego skopiowanie (plik tekstowy lub tekst w treści wiadomości). Przesłany tekst nie jest przez Sprzedającego sprawdzany, edytowany czy zmieniany pod kątem poprawności gramatycznej, ortograficznej, stylistycznej, etc.
 8. Informacje dostępne na Fanpag’u, Stronie internetowej oraz Instagramie nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.
 9. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia w przypadku, gdy treść zamówienia zawiera ewidentne błędy, jest wynikiem nieuprawnionego działania osób trzecich, narusza prawa osób trzecich lub dalsza współpraca nie jest możliwa z przyczyn niezależnych.

 

 • 4

 

Sposoby i terminy płatności

 

 1. Za zamówione produkty Klient może zapłacić w następującej formie: przedpłata na rachunek bankowy wskazany przez Sprzedającego, za pobraniem przy odbiorze przesyłki lub za pośrednictwem usługi PayPal.
 2. W przypadku wyboru przedpłaty na rachunek bankowy lub za pomocą usługi PayPal, wpłata powinna zostać dokonana w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży, a w przypadku jej braku Sprzedający może odstąpić od umowy.
 3. W przypadku wyboru przez Klienta płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.
 4. Cena uzgodniona przez Strony w momencie zawierania umowy zawiera podatek od towarów i usług (VAT).

 

 • 5

 

Koszt, sposoby i termin dostawy oraz odbioru produktu

 

 1. Dostawa Produktu dostępna jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Wysyłka Produktu poza teren Rzeczypospolitej Polskiej możliwa jest wyłącznie po indywidualnym uzgodnieniu ze Sprzedawcą.
 2. Produkt dostarczany jest do Klienta za pomocą przesyłki kurierskiej na wskazany w zamówieniu adres przez wskazaną przez Sprzedającego firmę kurierską.
 3. Wszelkie koszty związane z transportem i dostarczeniem Produktu pokrywa Klient. Dokładny koszt przesyłki ustalany jest indywidualnie w momencie składnia zamówienia i zależny jest od gabarytów Produktu.
 4. Termin wysyłki uzgadniany jest indywidualnie z Klientem i zależny jest od dostępności towaru, a w przypadku indywidualnego zamówienia od czasu pracy i dostępności materiałów potrzebnych do jego wykonania.
 5. Przesyłki są ubezpieczone.
 6. Klient powinien sprawdzić przesyłkę w obecności kuriera, a w przypadku stwierdzenia uszkodzenia sporządzić protokół w obecności kuriera.
 7. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia paczki po dokonanym odbiorze, Klient może w ciągu 7 dni złożyć reklamację w firmie kurierskiej i również sporządzić protokół.
 8. Sporządzenie protokołu nie jest warunkiem rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedającego, ale może znacznie ułatwić lub przyspieszyć jej przebieg.

 

 

 • 6

 

Odpowiedzialność za wady

 

 1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność wobec Klienta jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) na zasadach określonych
  w art. 556 i nast. Kodeksu Cywilnego.
 2. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad. W przypadku zawarcia umowy z Konsumentem, jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od momentu wydania rzeczy, przyjmuje się, że istniała ona w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta.
 3. Jeżeli Produkt ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.
 4. Konsument może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany Produktu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Produktu do zgodności z Umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z Umowy, w jakiej wartość Produktu z wadą pozostaje do wartości Produktu bez wady. Klient nie może odstąpić od Umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 5. Jeżeli Produkt ma wadę, Klient może żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. Jeżeli Klientem jest przedsiębiorca, Sprzedawca może odmówić wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę rzeczy sprzedanej.
 6. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta na przykład pisemnie na adres Sprzedawcy lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Sprzedawcy. Reklamacja powinna zawierać co najmniej dane umożliwiające identyfikację Zamawiającego, Produkt oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedawca zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 7. Do oświadczenia reklamacyjnego lub zwrotu należy dołączyć dowód zakupu w postaci faktury VAT lub paragonu fiskalnego.
 8. Sprzedawca ustosunkowuje się do reklamacji najpóźniej w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.
 9. Jeżeli do ustosunkowania się przez Sprzedawcę do reklamacji Klienta lub do wykonania uprawnień Klienta wynikających z rękojmi niezbędne będzie dostarczenie Produktu do Sprzedawcy, informuje Klienta o konieczności dostarczenia Produktu na adres Sprzedawcy i na jego koszt.
 10. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Produktu Klientowi. Jeżeli Klientem jest Konsument a przedmiotem sprzedaży jest używana rzecz ruchoma, odpowiedzialność Sprzedawcy może zostać ograniczona, nie mniej niż do roku od dnia wydania rzeczy Klientowi.
 11. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Produktu na wolny od wad przedawnia się z upływem roku od dnia stwierdzenia wady jednak nie wcześniej niż przed upływem dwóch lat od momentu wydania Produktu Klientowi, a jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Klientowi. W powyższych terminach Klient może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady rzeczy sprzedanej. Jeżeli Klient żądał wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady. W razie dochodzenia przed sądem albo sądem polubownym jednego z uprawnień z tytułu rękojmi termin do wykonania innych uprawnień, przysługujących Klientowi z tego tytułu, ulega zawieszeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Odpowiednio stosuje się do postępowania mediacyjnego, przy czym termin do wykonania innych uprawnień z tytułu rękojmi, przysługujących Klientowi zaczyna biec od dnia odmowy przez sąd zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem lub bezskutecznego zakończenia mediacji. Upływ terminu do stwierdzenia wady nie wyłącza wykonania uprawnień z tytułu rękojmi, jeżeli Sprzedawca wadę podstępnie zataił.
 12. Powyższe uregulowania na mocy art. 638 Kodeksu Cywilnego stosuje się odpowiednio do odpowiedzialności za wady dzieła wynikające z umowy o dzieło.

 

 

 • 7

 

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
oraz zasady dostępu do tych procedur

 

 1. Klient, będący Konsumentem, ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przykładowo wskazanych w niniejszym paragrafie.
 2. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 3. Konsument posiada szereg możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń na przykład z uprawnienia do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).
 4. Ponadto, powiatowy (miejski) rzecznik konsumentów lub organizacja społeczna, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich) mogą udzielić bezpłatnej pomocy w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Zamawiającym będącym konsumentem a Sprzedawcą. Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707.

 

 

 • 8

 

Prawo Konsumenta do odstąpienia od umowy

 

 1. Klient będący konsumentem może odstąpić od Umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 Powyżej wskazany termin biegnie od chwili objęcia rzeczy w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią (inną niż przewoźnik), a w przypadku Umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie stosownego oświadczenia przed jego upływem na adres Sprzedawcy.
 2. Kupujący powinien w momencie dostarczenia przesyłki sprawdzić jej zawartość w obecności pracownika firmy kurierskiej na okoliczność istnienia uszkodzeń. W przypadku nie dokonania tej czynności Kupujący jest uprawniony w ciągu 7 dni od momentu dostarczenia zgłosić ewentualne uszkodzenia firmie kurierskiej, której obowiązkiem jest sporządzenie protokołu uszkodzeń. Dokument ten firma kurierska dostarcza ubezpieczycielowi w celu likwidacji szkód.
 3. Oświadczenie, o odstąpieniu od Umowy można złożyć także na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Ustawy o prawach konsumenta oraz załącznik nr 1 do Regulaminu.
 4. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość, Umowa jest uważana za niezawartą.
 5. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 6. Konsument ma obowiązek zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Do zwracanego Produktu należy dołączyć dowód zakupu – paragon lub fakturę VAT.
 7. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, chyba że przedsiębiorca zgodził się je ponieść. Produkt powinien być zapakowany w sposób, który zagwarantuje jego bezpieczny transport.
 8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 9. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Produktu. Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów, jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.
 10. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 11. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 12. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w sytuacjach określonych w art. 38 Ustawy o prawach konsumenta, tj. w szczególności w odniesieniu do umów,

w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

 

 

 • 9

 

  Ochrona danych osobowych i Polityka prywatności

 

 1. Dane osobowe Klientów są przetwarzane przez Sprzedawcę z uwzględnieniem przepisów prawa w tym zakresie, w tym w szczególności ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Fanpage’a jest Sprzedawca.
 2. Klient składający zamówienie za pośrednictwem wiadomości prywatnej podając swoje dane osobowe wyraża zgodę na ich przetwarzanie.
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek nie podanie wskazanych w regulaminie wymaganych danych osobowych może uniemożliwić złożenie zamówienia i zawarcie Umowy.
 4. Sprzedawca zobowiązuje się do szczególnej ochrony wszystkich udostępnionych danych osobowych i przetwarzania ich wyłącznie w celach związanych z realizacją zamówienia. Sprzedawca w szczególności nie sprzedaje i nie udostępnia wprowadzanych przez Klienta danych personalnych osobom trzecim.
 5. Każdemu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, a także prawo do żądania ich aktualizacji lub zaprzestania przetwarzania.

 

 

 

 • 10

 

 Postanowienia końcowe

 

 1. Umowy zawierane za pośrednictwem Fanpage’a zawierane są w języku polskim.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 3. Klienci mogą uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie oraz nieodpłatnie. Dostępny jest on pod adresem Funpage’a w zakładce informacje.
 4. Informacje o Produktach podane na Funpage’u, w szczególności ich opisy, parametry techniczne oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 5. Prawa wyłączne do treści udostępnianych w ramach Funpage’a, w szczególności prawa autorskie do zdjęć, nazwa Funpage’a, znaki towarowe Sprzedawcy, wchodzące w ich skład elementy graficzne, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej i przysługują Sprzedawcy lub podmiotom, z którymi Sprzedawca zawarł stosowne umowy. Zabrania się kopiowania, czy też innych form korzystania z jakichkolwiek elementów Sklepu bez zgody Sprzedawcy.